مشکل امروز شما چیست؟
(8.381%) 72
سیاست و سو مدیریت کشور
(42.25%) 363
فحشا وابتذال زنان ومردان
(3.841%) 33
ازدواج و بالارفتن سن
(2.211%) 19
ارزوی برگشتن به زمان طاغوت
(1.979%) 17
عقده های روانی
(1.513%) 13
گرسنگی وفقر
(28.05%) 241
بیکاری
(1.280%) 11
دین ومذهب
(1.164%) 10
بیماری
(3.608%) 31
نداشتن مسکن
(1.513%) 13
ارازل واوباش بودن
(1.746%) 15
طلاق
(2.444%) 21
اعتیاد

تعداد شرکت کنندگان : 859